Lustra sklepowe najwy偶szej jako艣ci

Warunki sprzeda偶y luster sklepowych

ART. 1 OG脫LNE WARUNKI SPRZEDA呕Y

Z艂o偶enie zam贸wienia oznacza akceptacj臋 poni偶szych warunk贸w sprzeda偶y. Dodatkowe ustalenia dotycz膮ce zam贸wienia oraz wszelkie zmiany warunk贸w wymagaj膮 pisemnej zgody Sprzedaj膮cego.

Art. 2. PRZYJ?CIE ZAMOWIENIA

Sprzeda偶 jest realizowana przez Sprzedaj膮cego- firm臋 EBPARTNERS 鈥揇zia艂 Lustra sklepowe na podstawie zam贸wienia z艂o偶onego wy艂膮cznie w formie pisemnej (list, faks). Zam贸wienia pisemne s膮 wi膮偶膮ce. Zrzeczenie si臋 zam贸wienia na inn膮 osob臋 / podmiot jest mo偶liwe wy艂膮cznie za zgod膮 Sprzedaj膮cego.

Kupuj膮cy ma prawo zmieni膰 zam贸wienie jedynie przed dokonaniem wysy艂ki zam贸wionego towaru. Pro艣ba o zmian臋 zam贸wienia powinna by膰 z艂o偶ona na pi艣mie i dor臋czona przed dokonaniem wysy艂ki zam贸wionego towaru. W przypadku zmiany zam贸wienia, Sprzedawca ma prawo zwi臋kszy膰 nale偶no艣膰 oraz musi wyznaczy膰 nowy termin wysy艂ki i odbioru.

Kupuj膮cy mo偶e zrezygnowa膰 z cz臋艣ci lub ca艂o艣ci zam贸wienia realizowanego przez Sprzedaj膮cego wy艂膮cznie za uprzedni膮 pisemn膮 zgod膮 Sprzedaj膮cego.

Art. 3. TRANSPORT I ODBI脫R TOWARU

Towar zam贸wiony dostarczany jest na ryzyko Kupuj膮cego. Firma EB PARTNERS - Dzia艂 Lustra sklepowe pokrywa koszty transportu na warunkach okre艣lonych w obowi膮zuj膮cych cennikach.

Informacje dotycz膮ce termin贸w dostaw s膮 zasadniczo niewi膮偶膮ce. Zam贸wienia realizowane s膮 w kolejno艣ci nap艂ywaj膮cych zam贸wie艅 oraz dost臋pno艣ci produkt贸w na stanie magazynowym. Sprzedaj膮cy mo偶e realizowa膰 zam贸wienia w ca艂o艣ci lub cz臋艣ciowo, w miar臋 mo偶liwo艣ci.

Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany terminu dostawy lub cz臋艣ciowej dostawy, wskutek wyst膮pienia nieprzewidzianych okoliczno艣ci. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia w dostawie, za szkody powsta艂e podczas transportu i roz艂adunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonan膮 lub op贸藕nion膮 dostaw臋 s膮 wykluczone. Kupuj膮cy nie mo偶e r贸wnie偶 zrezygnowa膰 z zam贸wienia w wyniku op贸藕nienia.

Wy艂adunek towaru z pojazdu i pozosta艂e czynno艣ci z tym zwi膮zane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) nale偶膮 do obowi膮zk贸w odbiorcy Towaru.

Zaleca si臋 sprawdzi膰 towar przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia 艣lad贸w uszkodze艅 powsta艂ych w czasie dostawy prosimy o wyra藕ne zaznaczenie tego faktu na 鈥濴i艣cie przewozowym鈥 w momencie odbioru towaru. W przypadku szk贸d transportowych wykrytych po przyj臋ciu dostawy nale偶y w ci膮gu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktowa膰 si臋 z nasz膮 firm膮 celem sporz膮dzenia protoko艂u szk贸d pod rygorem utraty roszczenia.

Art. 4. ZWROT TOWARU

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn le偶膮cych po stronie Kupuj膮cego (pomy艂ka, itp.), koszty zwrotu Towaru pokrywa Kupuj膮cy. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do naliczenia koszt贸w manipulacyjnych zwi膮zanych z procedur膮 zwrotu. Zwrot towaru nast臋puje wy艂膮cznie na podstawie zgody Sprzedaj膮cego. Prawo do zwrotu towaru nie przys艂uguje w przypadku zamawianych artyku艂贸w produkowanych na specjalne zam贸wienie. Prawo do zwrotu towaru tylko w stanie nieu偶ywanym i w oryginalnym opakowaniu przys艂uguje w ci膮gu 14 dni od daty dostawy zam贸wionego artyku艂u. Koszty zwrotu towaru obci膮偶aj膮 przy tym Kupuj膮cego.

Art. 5. CENY I ZASADY P?ATNO艢CI

Po z艂o偶eniu zam贸wienia Kupuj膮cy otrzymuje 鈥濸otwierdzenie zam贸wienia鈥, kt贸re jest informacj膮 o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji i zawiera aktualne ceny zamawianych produkt贸w. Wszystkie ceny s膮 cenami netto, nie zawieraj膮 podatku VAT. Firma EBPARTNERS - Dzia艂 Lustra sklepowe zastrzega sobie prawo do zmian cen, do pobrania zaliczki oraz skr贸cenia termin贸w p艂atno艣ci. Termin p艂atno艣ci wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku klient贸w zamawiaj膮cych po raz pierwszy w naszej firmie lub klient贸w nieposiadaj膮cych limitu kredytowego zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w wysoko艣ci 50 % warto艣ci zam贸wienia (艂膮cznie z podatkiem VAT).

Przy nieterminowej zap艂acie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. W przypadku przekroczenia terminu p艂atno艣ci, nast臋pne zam贸wienia b臋d膮 dostarczone dopiero po uiszczeniu zaleg艂ej nale偶no艣ci.

Sprzedawca zastrzega sobie w艂asno艣膰 sprzedanych Kupuj膮cemu towar贸w, a偶 do ca艂kowitej zap艂aty przez Kupuj膮cego pe艂nej ceny za te towary.

Art. 6 ZMIANY

W ramach procesu ci膮g艂ego doskonalenia produkt贸w, Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produkt贸w oraz informacji zawartych w katalogach.

Art. 7 WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

Sprzedawca udziela Kupuj膮cemu gwarancji rozpoczynaj膮cej si臋 w dniu sprzeda偶y towaru. Okres gwarancji wynosi 12 miesi臋cy, a wszelkie ewentualne odst臋pstwa (jak np. wyd艂u偶enie okresu gwarancyjnego) od tej regu艂y s膮 zaznaczone w opisie produktu. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produkt贸w z wadami fabrycznymi. Reklamowany towar musi by膰 zg艂oszony w pierwszej kolejno艣ci do serwisu gwarancyjnego, kt贸ry mie艣ci si臋 we Wroc艂awiu przy ul. Bardzkiej 60, kod: 50鈥517.聽

U偶ytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcj膮 obs艂ugi, naprawy, przer贸bki we w艂asnym zakresie, uszkodzenia powsta艂e z przyczyn niezale偶nych od Sprzedawcy nie podlegaj膮 gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zu偶ycia produkt贸w w czasie ich u偶ytkowania.

Kupuj膮cy ma obowi膮zek udost臋pni膰 reklamowany towar Sprzedaj膮cemu. Kupuj膮cy dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedaj膮cego w miejsce przez niego wskazane. Sprzedaj膮cy rozpatrzy zg艂oszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licz膮c od dnia, w kt贸rym b臋dzie dysponowa艂 wadliwym towarem i pisemnym zg艂oszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnion膮 Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 wed艂ug w艂asnego uznania usun膮膰 wady towaru wynikaj膮ce z wadliwej konstrukcji lub wad materia艂owych lub wymieni膰 towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedaj膮cego dotyczy jednak wy艂膮cznie wad zg艂oszonych nie p贸藕niej ni偶 w terminie聽7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie p贸藕niej ni偶 w terminie jednego roku od dnia wydania mu towaru, chyba, 偶e odr臋bna umowa stanowi inaczej. Wszelkie reklamacje gwarancyjne b臋d膮 przyjmowane przez Sprzedaj膮cego z chwil膮 dokonania pe艂nej zap艂aty za dostarczony towar. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupuj膮cego obowi膮zany jest przechowywa膰 reklamowany towar w spos贸b nale偶yty, uniemo偶liwiaj膮cy jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie brak贸w. Koszty dostarczenia towaru zwi膮zane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedaj膮cy. Koszty dostarczenia towaru zwi膮zane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupuj膮cy.

Kupuj膮cy zobowi膮zany jest powiadomi膰 niezw艂ocznie Sprzedaj膮cego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilo艣ciowych dostarczonych produkt贸w. Reklamacje winny by膰 sk艂adane w chwili odbioru jednak nie p贸藕niej ni偶 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie sk艂adane reklamacje musz膮 by膰 potwierdzone w ci膮gu 3 dni roboczych pisemnie (listownie, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮). Podstaw膮 uznania przez Sprzedaj膮cy wy偶ej wymienionych brak贸w stwierdzonych przez Kupuj膮cego jest protok贸艂 reklamacyjny sporz膮dzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela Kupuj膮cego i spedytora (przewo藕nika) lub Sprzedaj膮cego. Za szkody wynik艂e z winy przewo偶膮cego Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci. Szkod臋 nale偶y w贸wczas zg艂osi膰 do przewo藕nika wykonuj膮cego us艂ug w postaci protoko艂u sporz膮dzonego w obecno艣ci osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody spowodowane w czasie roz艂adunku towaru.

Sprzedaj膮cy nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za szkody wynik艂e z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat po艣rednich.

Art. 8 PRAWA W?ASNO艢CI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie zdj臋cia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towar贸w zamieszczane w katalogach oraz innych dokumentach przedstawianych Kupuj膮cemu, s膮 publikowane wy艂膮cznie do cel贸w informacyjnych.

Kopiowanie ca艂o艣ci lub fragment贸w tekst贸w zawartych w katalogach drukowanych, na stronie internetowej oraz w plikach w wersji elektronicznej i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

Wt贸rna publikacja, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tre艣ci w celach handlowych, w cz臋艣ci lub ca艂o艣ci jest zabronione.

Zabrania si臋 umieszczania link贸w do strony www.lustra-sklepowe.pl bez uprzedniej zgody EBPARTNERS - Dzia艂 Lustra sklepowe.

Art. 9 POZOSTA?E WARUNKI

Sprawy sporne mi臋dzy stronami, kt贸re nie zostan膮 rozwi膮zane na drodze polubownej, b臋d膮 rozstrzygane przez s膮dy w艂a艣ciwe dla Wroc艂awia

Kontakt

lustra-sklepowe.pl
ul. Sukiennice 1-2/7,
50-107 Wroclaw, Poland

tel: +48 71 343 74 41

fax: +48 71 343 74 27

Gwarancja

Udzielamy 3鈥搇etniej gwarancji na wszystkie zakupione u nas lustra sklepowe.

PROMOCJA

OFERUJEMY 7 % RABATU NA LUSTRA SKLEPOWE.

Wszelkie prawa zastrze偶one przez lustra-sklepowe.pl ©